Uw privacy

HBS Ons Genoegen verwerkt persoonsgegevens van haar leden, aangesloten partners en bezoekers. Registratie vindt plaats om de overeenkomst met de leden en verenigingen mogelijk te maken. Uiteraard worden persoonsgegevens van leden, klanten en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de platformen die eigendom zijn van HBS Ons Genoegen.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

HBS Ons Genoegen
Gazellenbaan 4-b
5813 EA Ysselsteyn   0478-541873
Email: secretaris@hbsonsgenoegen.nl
Ingeschreven bij de KVK onder nr. 40164773

Lid van HBS Ons Genoegen

Als u lid wordt van HBS Ons Genoegen registeren wij ter uitvoering van het lidmaatschap een aantal persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer.

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit

Er zijn diverse doeleinden waarvoor HBS Ons Genoegen uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van dienstverlening en overeenkomsten verwerken we om de volgende redenen uw gegevens:

Doeleinden:

LidmaatschapsovereenkomstDe gegevens zoals eerder vernoemd worden verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst als lid van de vereniging en lid van de Nederlandse Handboog Bond
CommunicatieTelefoonnummer(s) en email wordt gebruikt voor directe communicatie tussen de vereniging en leden
WedstrijdenVoor wedstrijden van de vereniging publiceren we deelnemerslijsten en uitslagen

Deelnemen aan wedstrijden van HBS Ons Genoegen

Als u lid deelneemt aan wedstrijden van HBS Ons Genoegen dan registreren we de noodzakelijke persoonsgegevens voor uitvoering van de wedstrijd

Welke gegevens registreren we?:

 • Voor- en achternaam
 • Bondsnummer
 • Naam van vereniging
 • Contactgegevens (telefoonnummer en/of emailadres)
 • Deelnemersklasse

Lid van de Nederlandse Handboog Bond

Als u lid bent van HBS Ons Genoegen bent u conform de verenigingsstatuten ook automatisch lid van de Nederlandse Handboog Bond (NHB).  Ter uitvoering van deze lidmaatschapsovereenkomst beschikt de NHB over een aantal benodigde persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres. Deze gegevens zijn gekoppeld aan uw persoonlijke lidmaatschapsnummer. Voor nadere toelichting over de verwerking van deze gegevens verwijzen we u naar de privacyverklaring van de NHB. 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Derden

Voor uitvoering van verschillende diensten en platformen maken we gebruik van de diensten van derden. Hierdoor kan het voorkomen dat deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Indien dit het geval is nemen we de passende en noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat de gegevens afdoende beveiligd zijn en enkel voor de overeengekomen doeleinden gebruikt worden. Hiervoor worden met de betreffende partijen verwerkers overeenkomsten afgesloten zoals verplicht onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.

Derden zijn:

 • Nederlands Handboog Bond – Ledenadministratie

Bewaartermijn

HBS Ons Genoegen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap worden persoonsgegevens (vallende buiten wettelijke bewaartermijnen) verwijderd. Persoonsgegevens die een historisch verenigingsdoel dienen, oa. clubrecords etc, worden geminimaliseerd bewaard.

Beveiliging

HBS Ons Genoegen heeft de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zijn de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de vereniging van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen.
 • Platformen zijn voorzien van de benodigde veiligheidscertificaten omtrent online beveiliging en encryptie.
 • Onze bestuurders zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Inzage, wijzigen en verwijderen persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Een bezwaar of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens zal beoordeeld worden op grond van de reden van verwerking. Eventuele gevolgen van verwijdering, waaronder mogelijke beëindiging van een lidmaatschap of ontzegging van wedstrijddeelname, zullen voorafgaand aan verwijdering medegedeeld worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met secretaris@hbsonsgenoegen.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover contact opnemen via secretaris@hbsonsgenoegen.nl Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via de websites en/of platformen via links kunnen worden bezocht. HBS Ons Genoegen aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aansprakelijkheid voor websites van derden en door deze derden gehanteerd privacy beleid.

Wijziging privacyverklaring

HBS Ons Genoegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Scroll naar boven